O nas

about ELEVATION

Przegląd

Na naszym szybko rozwijającym się rynku pracy, gdzie nawet stare miejsca pracy wymagają nowych umiejętności, niezbędne jest pozytywne nastawienie do kształcenia i szkolenia. Nadal istnieje ogromna liczba dorosłych na marginesie uczenia się przez całe życie, dla których zagrożenie wykluczeniem społecznym jest coraz większym problemem. Wiele z tej grupy docelowej jest odległa od kształcenia i szkolenia i należy do tych, którzy mają najmniejsze szanse na zaangażowanie się w dostępne kursy lub wsparcie edukacyjne. ELEVATION rozumie, że przyciągnięcie tych osób z powrotem do uczenia się przez całe życie jest niezbędne do osiągnięcia większej integracji społecznej.

Nauczanie podstawowych umiejętności osób dorosłych o niskich kwalifikacjach jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych zadań edukacyjnych w dziedzinie kształcenia dorosłych.

Zajmowanie się potrzebami osób długotrwale bezrobotnych, migrantów, uchodźców i mniejszości etnicznych, takich jak Romowie, wymaga znacznych umiejętności i zaangażowania. A jednak, przynajmniej teoretycznie, edukatorzy pracujący z tymi najbardziej zmarginalizowanymi grupami są zazwyczaj najsłabiej wyszkoleni i posiadają najmniejsze zasoby. Szkolenie w miejscu pracy wspierające ciągły rozwój zawodowy dorosłych edukatorów jest niezbędne, jeśli mają oni opracować nowe i innowacyjne podejścia mające na celu przyciągnięcie zmarginalizowanych dorosłych z powrotem do uczenia się przez całe życie.

Partnerzy ELEVATION uważają, że konieczne jest ponowne przemyślenie wszystkich aspektów oferty kształcenia dorosłych, aby ponownie zaangażować najbardziej zmarginalizowane grupy. Wspólnotowe festiwale kształcenia; przyciągające uwagę kampanie informacyjne; oraz nowe, krótkie, akredytowane zasoby edukacyjne; to elementy, które zostaną uwzględnione w kompleksowym programie rozwoju przedstawionym w niniejszym wniosku.

Cel

Projekt ma na celu podniesienie/zwiększenie umiejętności osób dorosłych na marginesie uczenia się przez całe życie.

Założenia

Ogólnym założeniem projektu jest zapewnienie dostępu do uczenia się przez całe życie najbardziej narażonym grupom dorosłych uczących się, w szczególności tym osobom, które nie posiadają podstawowych umiejętności lub mają niski poziom kwalifikacji lub nie mają ich wcale, a także umożliwienie kształcenia grupom najbardziej zmarginalizowanym w celu wspierania ich integracji w społeczeństwie i gospodarce. W celu zaangażowania tych grup docelowych partnerzy zajmą się czterema obszarami strukturalnymi, które mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pozytywnych wyników w kształceniu dorosłych, a mianowicie;

  1. Umiejętności wychowawców dorosłych – w celu wspierania stałego rozwoju zawodowego wychowawców dorosłych realizowany będzie dostosowany do ich potrzeb program szkoleń zawodowych;
  2. Projektowanie materiałów edukacyjnych – badania przeprowadzone przez Eurydice podkreślają fakt, że nawet najtrudniejsze doświadczenia edukacyjne mogą mieć istotną wartość dla angażowania zmarginalizowanych dorosłych, dlatego też opracowany zostanie szereg nowych modułowych zasobów, które można podzielić na małe, indywidualne lekcje;
  3. Marketing usług w zakresie kształcenia dorosłych dla grup marginalizowanych – szersza społeczność lokalna będzie zaangażowana w promocję kształcenia i szkolenia oraz zostanie zorganizowany szereg spotkań edukacyjnych dla społeczności lokalnych, aby zaangażować zmarginalizowane grupy;
  4. Dostęp do edukacji i materiałów edukacyjnych – zostaną one zapewnione w innym czasie niż te, które mają zastosowanie w edukacji formalnej, oraz zostanie udostępniony pakiet dynamicznych i interaktywnych interfejsów edukacyjnych on-line, które mogą być używane lub dostępne na szerokiej gamie stacjonarnych i mobilnych urządzeń edukacyjnych.